نویسنده = شیرین زردشتیان
تعداد مقالات: 2
1. ارایه الگوی عوامل پیش بینی کننده خودسودمندی کاریابی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 19-36

10.22044/shm.2021.7282.1779

سجاد غلامی ترکسلویه؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان


2. تاثیر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری سازمانی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 147-162

10.22044/shm.2017.4983.1402

علی احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ شیرین زردشتیان