نویسنده = حمیدرضا گوهر رستمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش های گروهی ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-17

رحیم رمضانی نژاد؛ معصومه خسروی؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ محمدرحیم رمضانیان