نویسنده = مهدی سلیمی
تعداد مقالات: 3
2. ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان‌های ورزشی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-49

مهدی سلیمی؛ سید فرشید علوی؛ محبوبه سلیمانی


3. رابطۀ جامعه پذیری سازمانی و تعهد روانشناختی بازیکنان به تیم های فوتبال اصفهان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-33

کیومرث شهبازی راد؛ احمدعلی آصفی؛ مهدی سلیمی