نویسنده = احمدعلی آصفی
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ جامعه پذیری سازمانی و تعهد روانشناختی بازیکنان به تیم های فوتبال اصفهان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-33

کیومرث شهبازی راد؛ احمدعلی آصفی؛ مهدی سلیمی