نویسنده = معصومه مومنی مفرد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-34

رضا سپهوند؛ عبداله ساعدی؛ معصومه مومنی مفرد