نویسنده = نازنین راسخ
تعداد مقالات: 5
1. طراحی نقشه راهبردی پژوهشگاه علوم ورزشی با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-118

10.22044/shm.2020.7446.1805

نازنین راسخ؛ محمد جوادی پور؛ زیبا استوان


3. تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 201-217

10.22044/shm.2017.4868.1385

حسین زارعیان؛ مهرعلی باران چشمه؛ محمود فاضل بخششی؛ نازنین راسخ


4. استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل SPP

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-103

10.22044/shm.2015.606

نازنین راسخ؛ سید نصرا... سجادی