نویسنده = بهرام یوسفی
تعداد مقالات: 3
2. اثر مداخله‌ای انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-100

محمود رئوف؛ سعید صادقی بروجردی؛ بهرام یوسفی


3. تاثیر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری سازمانی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 147-162

علی احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ شیرین زردشتیان