شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشی

نوع مقاله: طرح پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

10.22044/shm.2020.7121.1764

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشی انجام شد.
روش‌شناسی: تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است که به‌ صورت پیمایشی انجام ‌شد. جامعه آماری، مدیران اماکن و فضاهای ورزشی دولتی و خصوصی شهر تهران بود. طبق جدول مورگان تعداد 169 نفر به‌ عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه-گیری پرسشنامه محقق‌ساخته بود. با استفاده از نظرات متخصصین، روایی و پایایی پرسشنامه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای بررسی روایی سازه و از آزمون رتبه‌ای فریدمن برای اولویت‌بندی معیارهای شناسایی‌شده استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که انگیزه شغل به ‌عنوان یکی از زیر مؤلفه‌های مؤلفه ویژگی‌های شخصیتی دارای بیشترین بار عاملی (71/0) است و توانمندی در برنامه‌ریزی، نظارت و ارزشیابی در مدیریت اماکن ورزشی با بار عاملی (79/0)، همین‌طور آگاهی از امور اداری در مدیریت امور ورزشی با بار عاملی (81/0) و در نهایت آگاهی از امور فنی ساختمان ورزشی با (70/0) دارای بیشترین بار عاملی بود.
نتیجه‌گیری: بهره‌مندی از نتایج تحقیق و اولویت‌بندی صورت‌گرفته، می‌تواند جهت انتخاب و ارزیابی مدیران بر اساس شایستگی آن‌ها مفید باشد. مدیران اماکن و فضاهای ورزشی که از شایستگی‌های لازم برخوردارند، می‌توانند نقش مهمی در توفیق ورزش داشته باشند و موجب توسعه گرایش آحاد مردم به ورزش، همچنین توسعه تندرستی و بهداشت اجتماعی شوند.

کلیدواژه‌ها