شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان و بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال ایران با استفاده از روش بازخورد 360 درجه و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی

نوع مقاله: مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران

10.22044/shm.2020.8059.1924

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان و بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
روش‌شناسی: این تحقیق در دو بخش و با استفاده از یک روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. در کنار مرور نظام‌مند، با استفاده از روش بازخورد 360 درجه، منابع ارزیابی‌کننده انتخاب شدند تا شاخص‌های ارزیابی عملکرد شناسایی گردند. شرکت‌کنندگان در این تحقیق شامل مربیان، ورزشکاران، اساتید دانشگاه، پیشکسوتان، داوران، اصحاب رسانه‌ها و هواداران فوتبال بودند. شیوه نمونه‌گیری این تحقیق، غیر تصادفی هدفمند است. مطالعه حاضر علاوه بر شناسایی شاخص‌ها، اولویت‌بندی آن‌ها توسط صاحب‌نظران با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) را نیز شامل می‌شود . ابزار مورداستفاده این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود و تحلیل داده‌های آن با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد که پنج مقوله "ویژگی‌های فنی"، "ویژگی‌های شخصیتی"، "ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری"، "ویژگی‌های روان‌شناختی و ارتباطی" و "ویژگی‌های مدیریتی" شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان تیم‌های ملی فوتبال بودند. برای یک بازیکن تیم ملی فوتبال نیز، شاخص‌های ارزیابی عملکرد شامل سه مقوله "ویژگی‌های فنی"، "ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری" و "ویژگی‌های شخصیتی" می‌باشند.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر، شاخص‌های جدیدی نسبت به مطالعات مرتبط در گذشته معرفی نمود. به نظر می‌رسد که رویکرد بازخورد 360 درجه در انتخاب منابع ارزیابی‌کننده نتایج این تحقیق را نسبت به مطالعات مشابه متمایز ساخته است. محقق علاوه بر پیشنهاد‌های کاربردی مربوط به هر شاخص، پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد بازیکنان و جبران اغفال پژوهشی موجود را به پژوهشگران آینده پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها