نقش تعدیلی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در تأثیر بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی

نوع مقاله: مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه بجنورد

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه بجنورد

10.22044/shm.2020.8071.1929

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیلی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در تأثیر بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بوده است که به‌صورت میدانی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان خراسان شمالی تشکیل می دادند که شمار آن‌ها به 185 نفر می‌رسید. نمونه آماری با بهره‌گیری از فرمول نمونه گیری کوکران از جامعه محدود 124 نفر برآورد شده که 130 پرسشنامه با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای در میان جامعه آماری توزیع گردید. جهت جمع‌آوری داده‌ها از استراتژی پیمایش بهره گرفته شد و پرسشنامه ای که مبتنی بر پرسشنامه‌های استاندارد بازاریابی درونی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت تدوین و دراختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. نتایج نشان داد، بازاریابی درونی برتعهدسازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان خراسان شمالی تأثیرگذار بوده و رضایت شغلی می تواند تعدیل گر رابطه میان بازاریابی درونی و تمایل به ترک خدمت کارکنان باشد. همچنین مؤلفه‌های بازاریابی درونی نیز بر مولفه های یادشده اثرگذار بوده و از میان این مؤلفه‌ها «بالندگی منابع انسانی» بیشترین و «چشم‌انداز» کمترین تأثیر را داشته است. باتوجه به یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان گفت، مدیران ورزش و جوانان استان خراسان شمالی می توانند با ارائه رویکردی سیستماتیک به آموزش و داشتن برنامه‌های مدون آموزشی و استقرارنظام جامع ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی زمینه ساز بهبود نگرش‌های شغلی کارکنان دراین سازمان شوند.

کلیدواژه‌ها