الگوسازی فرآیندهای کارآفرینانه ورزشی بر مبنای نظام‌های کاری عملکرد بالا: نقش میانجی توانمندسازی شغلی

نوع مقاله: پژوهشی کاربردی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

10.22044/shm.2020.9040.2098

چکیده

هدف:هدف از تحقق حاضر الگوسازی فرآیندهای کارآفرینانه ورزشی بر مبنای نظام‌های کاری عملکرد بالا با نقش میانجی توانمندسازی شغلی می‌باشد.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات آمیخته است که در دوفاز کیفی و کمی عملیاتی گردید. جامعه کیفی شامل 23 تن از خبرگان حوزه کارآفرینی با نمونه‌برادری گلوله برفی و جامعه کمی شامل 250 نفر از مدیران، مالکان و منابع انسانی باشگاه‌های ورزشی بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق بر مبنای تحلیل عاملی اکتشافی فاز کیفی پژوهش و نسخه اصلاح شده پرسشنامه نظام‌های کاری با عملکرد بالای چین‌تسی (2007)، پرسشنامه توانمندسازی شغلی بادر (2017) و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی سازمانی بود. پس از اطمینان از روایی صوری و محتوایی، پایایی درونی پرسشنامه از طریق خبرگان به روش آلفای کرونباخ تایید گردید (76/0α>). داده‌ها نیز پس از تایید نکویی برازش مدل با استفاده از شاخص‌های سه‌گانه فورنل و لارکر با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی ( PLS) و نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها نتایج تحلیل عاملی نشان داد که اثرات مستقیم نظام ارزیابی عملکرد بالای منابع انسانی بر کارآفرینی و توانمندسازی کارکنان معنادار می‌باشد. همچنین آزمون رگرسون چندگانه حاکی از معناداری نقش میانجی سازه توانمندسازی شغلی بر فرآیندهای کارآفرینانه ورزشی بود (05/0 ≥ Sig).
نتیجه‌گیری: بنابراین مدیران صفی باشگاه‌ها می‌توانند از طریق استقرار راهبردهای مرتبط با مدیریت منابع انسانی و لحاظ کردن توانمندسازی‌های شغلی، تعلق و تعهد کارکنان را برانگیخته تا از این طریق علاوه بر توسعه کسب و کارهای قبلی، فرصت‌های جدید کارآفرینی را شناسایی نمایند.

کلیدواژه‌ها