شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران

نوع مقاله: طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران،

10.22044/shm.2020.9232.2133

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران بود.
روش‌شناسی: به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و به لحاظ شیوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود که به شکل میدانی به مرحله اجرا درآمد. بدین منظور کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران (400 نفر) به‌صورت نمونه‌گیری کل شمار به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و درنهایت تعداد 278 پرسشنامه سالم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده های پژوهش شامل دو پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش رایانش ابری (12 عامل شامل 47 گویه) و تمایل به پذیرش آن بود (3 گویه) که به صورت محقق ساخته تدوین گردید. روایی صوری ابزار از طریق 12 تن از اساتید دانشگاهی با مدرک دکتری در رشته مدیریت ورزشی مورد تائید قرار گرفت و روایی محتوایی نیز با تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرار گرفت. پایایی ابزار با آلفای کرونباخ بررسی شد که برای پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش رایانش ابری ضریب (921/0=α) و برای پرسشنامه تمایل به پذیرش رایانش ابری ضریب (769/0=α) به دست آمد. همچنین از آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر در بخش استنباطی استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌های به‌دست‌آمده نشان از برازش خوب و مناسب ابزار پژوهش در جهت اندازه‌گیری عوامل مؤثر بر رایانش ابری داشت و آزمون تحلیل مسیر نیز نشان‌دهنده تأثیر عوامل 12 گانه بر تمایل به پذیرش رایانش ابری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات