بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی

نوع مقاله: پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22044/shm.2019.8689.2034

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی ایران بود. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی و براساس رویکرد تحقیق از نوع آمیخته بود؛ جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت گردشگران ورزشی از روش کیفی شامل هفده مصاحبه نیمه ساختار یافته به صورت هدفمند و با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد؛ در این مرحله پرسش‌نامه‌ای 31 گویه ای طراحی و ساخته شد. در مرحله دوم پژوهش (بخش کمی) تعداد 240 نفر به عنوان نمونه به پرسش‌نامه پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی جهت تعیین عامل ها و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم جهت تعیین اثرات گویه ها و عامل های شناسایی شده بر امنیت گردشگران ورزشی مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج بخش کیفی عامل مدیریت و برنامه ریزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی مؤثر برمدیریت امنیت گردشگری ورزشی شناسایی شد؛ همچنین مشخص شد عوامل مدیریت منابع انسانی، مدیریت برگزاری رویداد، مدیریت ریسک، مدیریت بحران و همکاری سازمان های برگزار کننده رویداد به ترتیب با بارهای عاملی 89/0، 84/0، 79/0، 81/0 و 82/0 به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده عامل مدیریت و برنامه ریزی بر امنیت گردشگران ورزشی تاثیر گذار است. به طور کلی توجه مدیران و متصدیان برگزاری رویدادهای ورزشی به مسئله مدیریت و برنامه ریزی صحیح رویداد و اندیشیدن تمهیدات لازم در این زمینه می تواند تا حدود زیادی باعث ارتقای امنیت گردشگران ورزشی گردد.

کلیدواژه‌ها