نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2 دانشجوی دکتری واحد علوم تحقیقات

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار مدیریت ورزَی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

5 استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

10.22044/shm.2021.10539.2326

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ‌التحصیلان علوم ورزشی و ارائه آن به صورت یک چارچوب مفهومی بود.

روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل اساتید، فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی و صاحب‌نظران مرتبط با اشتغال در ورزش بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدلسازی در نرم‌افزار smart pls برآورد، و با روش قضاوتی نمونه‌گیری انتخاب شد (167 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی نظامند بود. روایی ابزار از نظر متخصصان (روایی محتوایی) و شاخص‌های برازش مدل (پایایی و روایی سازه) مورد بررسی و تایید قرارگرفت.

یافته‌ها: سطوح مدل به صورت توالی سطح محیطی و اکوسیستمی شامل دو منظر رویکردهای آموزشی و روندهای بازار(نقش پیشایندی و زمینه ای) به سطح ساختاری و سیستمی شامل سه منظر قابلیت‌های علوم ورزشی، ظرفیت‌های ورزش و چالش‌های اشتغال (نقش فرآیندی) و سپس به سوی سطح کارکردی و توسعه‌ای شامل راهبردهای اشتغال و پیامدها (نقش پیامدی)است.

ازمنظر چند سطحی بودن نیز عوامل کلان و خرد و عوامل فردی _سازمانی _ نهادی شناسایی شدند براساس نتایج تحلیل عاملی و مدل‌های اندازه‌گیری، ابعاد متغیرهای مدل به طور معنی‌داری تبیین کننده بودند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که روابط بین متغیرهای مدل معنی‌دار است. شاخص‌های برازش نیز در سطح مطلوبی مورد تایید قرار گرفتند.

نتیجه‌گیری: براساس مدل پژوهش می‌توان گفت که اشتغال فارغ‌التحصیلان فرآیندی سیستماتیک و چندسطحی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات