دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 147-289 

پژوهشی کاربردی

1. تاثیر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری سازمانی

صفحه 147-162

علی احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ شیرین زردشتیان


طرح پژوهشی

5. تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح

صفحه 201-217

حسین زارعیان؛ مهرعلی باران چشمه؛ محمود فاضل بخششی؛ نازنین راسخ


پژوهشی کاربردی

6. تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بی‌تعهدی اخلاقی در ورزش

صفحه 219-229

حسین پورسلطانی زرندی؛ محمد غلی قره؛ سیده طاهره موسوی راد


10. تأثیر تغییر مربیان بر عملکرد باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران

صفحه 275-287

رحیم رمضانی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلی زاده؛ محمد رحیم رمضانیان؛ میثاق حسینی کشتان