دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-162 

پژوهشی کاربردی

1. تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش های گروهی ایران

صفحه 1-17

رحیم رمضانی نژاد؛ معصومه خسروی؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ محمدرحیم رمضانیان


مقاله مستقل

4. طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران

صفحه 49-65

رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا سپهوند؛ کیوان موسوی چشمه کبودی؛ فروغ فتاحی مسرور


پژوهشی کاربردی

5. شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های به‌کارگیری داوطلبان در ورزش دانش‌آموزی ایران

صفحه 67-83

الهام پیله ور مؤخر؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ حبیب هنری