دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-263 

پژوهشی کاربردی

1. مدل تاثیر سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان

صفحه 163-185

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ حبیب هنری


مقاله مستقل

2. نقش عدالت سازمانی در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام

صفحه 187-201

حسین عیدی؛ رسول فرجی؛ احدیه صادقی؛ ولی ناصری پلنگرد


4. طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان)

صفحه 217-234

نوشین بنار؛ صلاح دستوم؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ فاطمه محدث


گزارش تحقیقاتی

7. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی

صفحه 263-275

ابوالفضل بجانی؛ جواد شهلایی؛ سارا کشکر؛ فرزاد غفوری