دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-263 
4. طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان)

صفحه 217-234

10.22044/shm.2018.4125.1279

نوشین بنار؛ صلاح دستوم؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ فاطمه محدث


گزارش تحقیقاتی

7. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی

صفحه 263-275

10.22044/shm.2018.6486.1660

ابوالفضل بجانی؛ جواد شهلایی؛ سارا کشکر؛ فرزاد غفوری