مدیریت منابع انسانی در ورزش (SHM) - اهداف و چشم انداز