طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان)

نوشین بنار؛ صلاح دستوم؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ فاطمه محدث

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 217-234

https://doi.org/10.22044/shm.2018.4125.1279

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش توسعه نظری و مفهومی مشارکت ورزشی با رویکرد مدلسازی در ورزش استان گیلان بود. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع اکتشافی- پیمایشی بود. 154 کارشناس اجرایی و متخصص علمی در حوزه ورزش همگانی استان گیلان به صورت هدفمند مورد نظرخواهی قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه‌ و پرسشنامه بود. ابزار اصلی پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی و ارائه مدل کیفیت ارتباط سرمایه های انسانی والیبال بانوان ایران

نوشین بنار؛ مینا امامی

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22044/shm.2016.868

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر، با هدف بررسی و ارائه مدل کیفیت ارتباط سرمایه‌های انسانی والیبال بانوان ایران انجام شد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری تحقیق را کلیه‌ی ورزشکاران، مربیان و داوران لیگ برتر والیبال بانوان ایران در سال 1393 تشکیل دادند. نمونه‌ی آماری برابر با جامعه شامل 112 نفر بودند. ابزار تحقیق، ...  بیشتر