مدیریت راهبردی منابع انسانی در ورزش
ارائه چارچوبی برای تحلیل راهبردی مشارکت ذی‌نفعان در توسعه صنعت ورزش کشور

سلمان صدیق؛ مهرعلی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ محمدحسن قلی زاده

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 331-349

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8665.2029

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش طراحی و تبیین یک چارچوب تحلیل مفهومی برای تحلیل راهبردی مشارکت ذینفعان توسعه صنعت ورزش کشور بود. روش شناسی: روش تحقیقات از نوع تحقیقات کیفی نظام‌مند می‌باشد. منابع جمع‌آوری یافته‌ها شامل دو بخش منابع اطلاعاتی (منابع علمی) و منابع انسانی (صاحب‌نظران) مرتبط با موضوع پژوهش بود. منابع مورد مطالعه در هر دو بخش به ...  بیشتر