ارایه الگوی عوامل پیش بینی کننده خودسودمندی کاریابی

سجاد غلامی ترکسلویه؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22044/shm.2021.7282.1779

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی عوامل پیش بینی کننده خودسودمندی کاریابی در فارغ التحصیلان علوم ورزشی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به‌شکل میدانی انجام شد و فارغ-التحصیلان علوم ورزشی جامعة آماری بود. نمونه 360نفر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، سه‌پرسشنامه ...  بیشتر

اثرگذاری شایعه، حمایت و تبعیض سازمانی بر بی‌تفاوتی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش

حسن فتحی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22044/shm.2020.7663.1851

چکیده
  هدف: هدف تحقیق بررسی اثرگذاری شایعه، حمایت سازمانی ادراک شده و تبعیض بر بی‌تفاوتی سازمانی در کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش بود.روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و تحقیق به شیوه پیمایشی اجرا شد. 180 نفر از کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها ...  بیشتر

اثر مداخله‌ای انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان

محمود رئوف؛ سعید صادقی بروجردی؛ بهرام یوسفی

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 85-100

https://doi.org/10.22044/shm.2018.5977.1572

چکیده
  چکیده هدف: هدف این تحقیق بررسی اثر مداخله ای کارگاه انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان بود. روش شناسی: روش تحقیق نیمه تجربی است که از طریق آزمون و آزمون مجدد، آزمودنی ها به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم و افرادی که دارای کاهش انگیزش شغلی و افزایش تحلیل رفتگی شغلی بودند به عنوان گروه آزمایش در کارگاه انگیزش شغلی ...  بیشتر

تاثیر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری سازمانی

علی احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ شیرین زردشتیان

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 147-162

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4983.1402

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری سازمانی با ارایه یک مدل در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی انجام گرفت. روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شاغل در وزارت ورزش ...  بیشتر