بررسی ابعاد مسیرهای پیشرفت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال‌غرب ایران

فریبرز فتحی؛ میرحسن سید عامری؛ آرمان ویسی

دوره 2، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 45-57

https://doi.org/10.22044/shm.2014.546

چکیده
  هدف:هدف از این تحقیق، بررسی ابعاد مسیرهای پیشرفت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش وجوانان شمال­غرب ایران می‌باشد. روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی بود که به شیوه میدانی انجام‌شد. جامعه آماری شامل 320 نفر از کارکنان مرد و زن ادارات کل ورزش و جوانان شمال­ غرب کشور بودند که بر اساس روش نمونه­گیری غیر تصادفی هدفمند  263 نفر انتخاب‌شدند. ...  بیشتر