ارتباط بین میزان فعالیت جسمانی و اخلاق کار: مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی

اسفندیار خسروی زاده؛ عابد حقدادی؛ اکرم کمانکش

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 81-92

https://doi.org/10.22044/shm.2015.714

چکیده
  چکیده هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین میزان فعالیت جسمانی و اخلاق کار ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان (140 نفر) ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی بودند که 103 نفر از آنها به شیوه تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که در نهایت نتایج ...  بیشتر

بررسی ابعاد مسیرهای پیشرفت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال‌غرب ایران

فریبرز فتحی؛ میرحسن سید عامری؛ آرمان ویسی

دوره 2، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 45-57

https://doi.org/10.22044/shm.2014.546

چکیده
  هدف:هدف از این تحقیق، بررسی ابعاد مسیرهای پیشرفت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش وجوانان شمال­غرب ایران می‌باشد. روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی بود که به شیوه میدانی انجام‌شد. جامعه آماری شامل 320 نفر از کارکنان مرد و زن ادارات کل ورزش و جوانان شمال­ غرب کشور بودند که بر اساس روش نمونه­گیری غیر تصادفی هدفمند  263 نفر انتخاب‌شدند. ...  بیشتر

ارتباط مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

حسین پورسلطانی زرندی؛ رامین ایرجی نقندر

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 61-71

https://doi.org/10.22044/shm.2014.276

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت­بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش­شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ کارکنان اداره کل تربیت­بدنی دانشگاه فردوسی مشهد (50=N) تشکیل می­دادند و نمونۀ آماری برابر با حجم جامعه ...  بیشتر