مدل یابی اثر پارتی بازی در محیط کار بر تمایل به ترک شغل، رضایت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهر تهران

امیر قنبرپور نصرتی؛ ناصر بای؛ زهرا حاجی انزهایی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 327-337

https://doi.org/10.22044/shm.2021.5305.1463

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی اثر پارتی بازی در محیط کار بر تمایل به ترک شغل، رضایت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهر تهران انجام شده است.روش شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهر تهران به تعداد 336 نفر ...  بیشتر

طراحی مدل اثرگذاری تصویر سازمانی ادراک شده بر رفتارهای خود توسعه‌ای کارکنان با توجه به نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری اصفهان

انیس ناصری؛ حمیدرضا میرصفیان؛ مهدی سلیمی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22044/shm.2020.6915.1732

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی اثرگذاری تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان بر رفتارهای خود توسعه­ای آنان با توجه به نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری اصفهان بوده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و از دسته مطالعات همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل، تمامی کارکنان سازمان‌ ورزش شهرداری اصفهان در سال 1396 بوده است (263= N). ...  بیشتر

نقش تعدیلی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در تأثیر بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی

زهرا نیکخواه فرخانی؛ محمد ریحانی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 151-167

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8071.1929

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیلی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در تأثیر بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بوده است که به‌صورت میدانی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان ...  بیشتر

تأثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارکنان ورزشی با تأکید بر نقش میانجی جو رقابتی محیط کار

محبوب شیخعلی زاده؛ مهدی بشیری

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 169-183

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8152.1943

چکیده
  هدف: جو رقابتی محیط کار تاثیر عمده‌ای بر روی انگیزه و رفتار کارکنان دارد و سازمان‌های ورزشی دارای جو سازمانی خاصی هستند که پویا بودن آن می‌تواند باعث ارتقاء رضایت شغلی کارکنان گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان ورزشی با تاکید بر نقش میانجی جو رقابتی محیط کار می‌باشد.روش شناسی: روش تحقیق ...  بیشتر

بررسی رابطه عزت نفس و توسعه سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه

علی منصف؛ علی عباس حسین نژاد؛ حسین عیدی؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22044/shm.2016.707

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة عزت نفس و مؤلفه‌های توسعة سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری شامل کلیة معلمان مقطع دبیرستان دور اول و دوم شهر کرمانشاه بود که از بین آنها110 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و با استفاده از فرمول یامان به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

پیش بینی تعهد سازمانی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه ها ازطریق رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل آنان

مجید رجبی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 2، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 35-44

https://doi.org/10.22044/shm.2014.545

چکیده
  هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل مدیران تربیت­بدنی دانشگاه­ها بود. همچنین بررسی این مطلب ‌که رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل، چگونه تعهد سازمانی را پیش­بینی می­کنند. روش­شناسی: روش تحقیق همبستگی، به لحاظ هدف کاربردی و روش جمع­آوری اطلاعات میدانی بود. جامعه آماری را مدیران ...  بیشتر