ارایه الگوی عوامل پیش بینی کننده خودسودمندی کاریابی

سجاد غلامی ترکسلویه؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان

دوره 8، شماره 1 ، مهر 1399، ، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22044/shm.2021.7282.1779

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی عوامل پیش بینی کننده خودسودمندی کاریابی در فارغ التحصیلان علوم ورزشی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به‌شکل میدانی انجام شد و فارغ-التحصیلان علوم ورزشی جامعة آماری بود. نمونه 360نفر بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، سه‌پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی رابطه عزت نفس و توسعه سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه

علی منصف؛ علی عباس حسین نژاد؛ حسین عیدی؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 3، شماره 1 ، مهر 1394، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22044/shm.2016.707

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة عزت نفس و مؤلفه‌های توسعة سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری شامل کلیة معلمان مقطع دبیرستان دور اول و دوم شهر کرمانشاه بود که از بین آنها110 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و با استفاده از فرمول یامان به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر