ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تکنیک تاپسیس فازی

مهدی صائم؛ محمد حسین رضوانی؛ رضا شیخ

دوره 4، شماره 1 ، مهر 1395، ، صفحه 101-111

https://doi.org/10.22044/shm.2016.876

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای کشور با ‏رویکرد تاپسیس فازی بود.‏‎ ‎ روش‌شناسی : جامعه آماری پژوهش شامل مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای (134 نفر) بود. حجم‎ ‎نمونه‎ ‎بر اساس‎ ‎فرمول‎ ‎کوکران 100‏‎ ‎نفر،‎ ‎و روش‎ ‎نمونه‎ ‎گیری‎ ...  بیشتر