تدوین منشور اخلاقی مربیان هیئت‌های ورزشی استان مرکزی

اسفندیار خسروی زاده؛ حسن خلجی؛ زینب مندعلی زاده

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 357-374

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7612.1837

چکیده
  چکیده هدف: هدف از انجام این پژوهش، تدوین منشور اخلاقی مربیان هیات‌های ورزشی استان مرکزی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مربیان فعال هیات‌های ورزشی در کل استان مرکزی (2188 نفر) بودند که 327 نفر از آنها به صورت نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ...  بیشتر

تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح

حسین زارعیان؛ مهرعلی باران چشمه؛ محمود فاضل بخششی؛ نازنین راسخ

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 201-217

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4868.1385

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت‌بدنی نیروهای مسلح بود. روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت، اکتشافی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری شامل مدیران تربیت بدنی سازمان‌های نیروهای مسلح به تعداد (560=N) نفر بوده که با توجه به جدول مورگان تعداد (234=n) نفر و به روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر