فناوری‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی و توسعه منابع انسانی در ورزش
بررسی نقش میانجی مستندسازی تجارب و شبکه اجتماعی سازمان در ارتباط بین تمدن سازمانی و تصویر سازمانی (مطالعه موردی: سازمان ورزش شهرداری تهران)

تورج پرمهر؛ شهاب بهرامی؛ محمد جلیلوند

دوره 10، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 129-148

https://doi.org/10.22044/shm.2023.12225.2492

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی مستندسازی تجارب و شبکه اجتماعی سازمان در ارتباط بین تمدن سازمانی و تصویر سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. حجم نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای نرم افزار مدلسازی اسمارت ...  بیشتر

طراحی مدل اثرگذاری تصویر سازمانی ادراک شده بر رفتارهای خود توسعه‌ای کارکنان با توجه به نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری اصفهان

انیس ناصری؛ حمیدرضا میرصفیان؛ مهدی سلیمی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22044/shm.2020.6915.1732

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی اثرگذاری تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان بر رفتارهای خود توسعه­ای آنان با توجه به نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری اصفهان بوده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و از دسته مطالعات همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل، تمامی کارکنان سازمان‌ ورزش شهرداری اصفهان در سال 1396 بوده است (263= N). ...  بیشتر

نقش تصویر سازمانی ادراک شده بر مدیریت تغییر کارکنان سازمان‌های ورزشی شهر اصفهان با میانجیگری هوش هیجانی

حمیدرضا میرصفیان

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 101-115

https://doi.org/10.22044/shm.2018.6274.1613

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان سازمان های ورزشی شهر اصفهان بر مدیریت تغییر آنها در سازمان با توجه به نقش هوش هیجانی به عنوان متغیر میانجی انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی (همبستگی) بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان سازمان های ورزشی شهر اصفهان در سال 1396 به تعداد 750 نفر ...  بیشتر