مدل یابی اثر پارتی بازی در محیط کار بر تمایل به ترک شغل، رضایت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهر تهران

امیر قنبرپور نصرتی؛ ناصر بای؛ زهرا حاجی انزهایی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 327-337

https://doi.org/10.22044/shm.2021.5305.1463

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی اثر پارتی بازی در محیط کار بر تمایل به ترک شغل، رضایت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهر تهران انجام شده است.روش شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهر تهران به تعداد 336 نفر ...  بیشتر

طراحی مدل اثرگذاری تصویر سازمانی ادراک شده بر رفتارهای خود توسعه‌ای کارکنان با توجه به نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری اصفهان

انیس ناصری؛ حمیدرضا میرصفیان؛ مهدی سلیمی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22044/shm.2020.6915.1732

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی اثرگذاری تصویر سازمانی ادراک شده کارکنان بر رفتارهای خود توسعه­ای آنان با توجه به نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری اصفهان بوده است.روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و از دسته مطالعات همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل، تمامی کارکنان سازمان‌ ورزش شهرداری اصفهان در سال 1396 بوده است (263= N). ...  بیشتر

نظریه سقف شیشه‌ای در حوزه ورزش بانوان: مقایسه تطبیقی و ارائه یک مدل کمی

اکرم مهدی زاده؛ فاطمه عبدوی؛ مصطفی افشاری

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 45-59

https://doi.org/10.22044/shm.2020.7995.1905

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق تبیین مدل احساس سقف شیشه‌ای در زنان سطوح ارشد مدیریتی ورزش ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب بود. روش شناسی: تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات آمیخته می باشد. جامعه آماری مدیران و کارشناسان خبره ورزشی در حوزه بانوان، ورزشکاران و اعضای هیئت‌علمی بود که به‌صورت هدفمند برای مصاحبه‌های کیفی ...  بیشتر

ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان‌های ورزشی

مهدی سلیمی؛ سید فرشید علوی؛ محبوبه سلیمانی

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 35-49

https://doi.org/10.22044/shm.2019.5548.1507

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان های ورزشی بود. روش شناسی: روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ نوع توصیفی زمینه یابی بود. جامعه آماری پژوهش را دو گروه اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی کشور؛ و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، و مدیران فدراسیون های ورزشی تشکیل دادند که در مجموع حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی ...  بیشتر

تدوین الگوی اثر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر مدیریت بحران با توجه به نقش مدیریت تغییر در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

حمیدرضا میرصفیان؛ نازنین راسخ

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 51-67

https://doi.org/10.22044/shm.2019.6668.1687

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی اثر توانمندسازی روانشناختی بر مدیریت تغییر کارکنان و نقش آن بر مدیریت بحران‌ در سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان بوده است.روش شناسی: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی_ همبستگی بوده و به همین منظور تعداد 206 نفر از کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به ...  بیشتر