تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ایران

وحید شجاعی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 207-220

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7297.1784

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر شکل‌گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ایران طراحی و اجرا گردید.روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی افراد خبره و آگاه در حوزه گردشگری ورزشی بودند که این افراد شامل برخی اساتید دانشگاهی، مدیران انجمن گردشگری ...  بیشتر