پیامدهای نگرشی منابع انسانی در ورزش مانند، رضایت شغلی، تعهد شغلی و سازمانی و ...
تدوین الگوی عوامل مؤثر بر صخره شیشه‌ای مدیریت زنان در سازمان های ورزشی ایران

زهرا رفیعی؛ نجف آقایی؛ زهرا هژبرنیا؛ شهرام علم

دوره 9، شماره 1 ، مهر 1400، ، صفحه 141-172

https://doi.org/10.22044/shm.2021.11327.2401

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق تدوین الگوی عوامل مؤثر برصخره شیشه ای مدیریت بانوان درسازمان های ورزشی ایران می باشد . روش شناسی: این تحقیق با ماهیت اکتشافی است که برای ارائه یک مدل نظام مند و شماتیک از یافته های برخاسته از داده های کدگذاری شده، سعی شده است که ازرویکرد نظریه داده بنیاد که توسط گلیزر ارائه شده،استفاده شود. جهت نمونه گیری برای انجام ...  بیشتر

پیامدهای نگرشی منابع انسانی در ورزش مانند، رضایت شغلی، تعهد شغلی و سازمانی و ...
تحلیل نقش تاب‌آوری و بلوغ سازمانی در خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی در شرایط همه‌گیری کوویدـ19

امیر منتظری؛ سمیرا فیضی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 219-235

https://doi.org/10.22044/shm.2021.11133.2386

چکیده
  هدف: مطالعه حاضر با هدف تحلیل نقش تاب‌آوری و بلوغ سازمانی در خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی در شرایط پاندمی کووید_19 انجام شد. روش‌شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان تربیت بدنی استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 1400ـ1399 بود و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 550 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش ...  بیشتر

پیامدهای نگرشی منابع انسانی در ورزش مانند، رضایت شغلی، تعهد شغلی و سازمانی و ...
تأثیر فلات‌زدگی شغلی بر ابهام و تعارض نقش با میانجی‌گری تعارضات سازمانی معلمان تربیت بدنی

سعیده میری؛ ناصر ناستی زایی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 417-434

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10320.2302

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر فلات‌زدگی شغلی بر ابهام و تعارض نقش با نقش میانجی تعارضات سازمانی بود. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی–همبستگی بود. 229 معلم تربیت بدنی شهر زاهدان در سال تحصیلی 99-1398 و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی– طبقه‌ای از طریق سه پرسشنامه فلات‌زدگی شغلی (میلیمن، 1992)، ابهام و تعارض نقش (هاوس، اسکالر و لوانونی، 1983) و ...  بیشتر

پیامدهای نگرشی منابع انسانی در ورزش مانند، رضایت شغلی، تعهد شغلی و سازمانی و ...
نقش جوّ اخلاقی و ادراک از سیاست‌های سازمانی در اعتماد و تعهد عاطفی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مهدی یزدان شناس؛ مصطفی آقائی

دوره 8، شماره 1 ، مهر 1399، ، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22044/shm.2021.9661.2207

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش جوّ اخلاقی و ادراک از سیاست‌های سازمانی در اعتماد و تعهد عاطفی کارکنان بود. روش‌شناسی: روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد780 نفر بود که تعداد 257 نفر از آنها به روش دردسترس به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

پیامدهای نگرشی منابع انسانی در ورزش مانند، رضایت شغلی، تعهد شغلی و سازمانی و ...
شناسایی علل گرایش به تبانی منابع انسانی و راهبردهای مبارزه با آن در ورزش

مینا ملائی؛ محمد صادق افروزه

دوره 8، شماره 1 ، مهر 1399، ، صفحه 145-161

https://doi.org/10.22044/shm.2021.9792.2230

چکیده
  هدف: امروزه با توسعه ورزش قهرمانی انحراف‌های متنوعی نیز دامنگیر ورزش شده است که از تبانی به عنوان یکی از این آسیب-ها می‌توان نام برد. هدف این تحقیق شناسایی علل گرایش ورزشکاران و مدیران باشگاه‌ها به تبانی و راهبردهای موثر جهت مبارزه با آن بود. روش شناسی: روش تحقیق کیفی و داده بنیاد به روش گلیزر بود و نمونه آماری را کارشناسان ورزشی، ...  بیشتر