پژوهشی کاربردی مدیریت راهبردی منابع انسانی در ورزش
تأثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی)

اسفندیار خسروی زاده؛ سارا عزیزی؛ زینب مندعلی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

https://doi.org/10.22044/shm.2022.11701.2450

چکیده
  چکیده هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان با نقش میانجی یادگیری سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی بود. روش‌شناسی: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان اداره ورزش و جوانان استان مرکزی بود که از بین ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت چندفرهنگی در ورزش مدارس

زین العابدین فلاح؛ عاطفه خدابخشی؛ طاهر بهلکه؛ امیر منتظری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1401

https://doi.org/10.22044/shm.2022.11931.2469

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت چندفرهنگی ورزش مدارس بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی، روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت‌بدنی کشور (34000=N) بود، نمونه آماری با توجه به هدف پژوهش، 346 نفر در بخش تحلیل عاملی اکتشافی و 332 نفر در بخش تأییدی به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
طراحی مدل پارادایمی عملیاتی کردن کارآفرینی در بین دانشجویان علوم ورزشی

طیبه یانپی؛ مرتضی دوستی؛ محمد علی نودهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

https://doi.org/10.22044/shm.2022.11397.2410

چکیده
  هدف: هدف کلی این پژوهش طراحی مدل پارادایمی عملیاتی کردن کارآفرینی در بین دانشجویان تربیت‌بدنی بود. روش‌شناسی: بر اساس هدف کاربردی؛ در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل، خبرگان دانشگاهی و کارآفرینی بودند. نمونه‌ پژوهش20 نفر شامل؛ مسئولین پارک علم و فناوری، اساتید علمی دانشکده تربیت‌بدنی، ...  بیشتر