آ

 • آقایی، نجف تاثیر هوش استراتژیک مدیران بر عملکرد سازمانی کمیته ملّی اُلمپیک با نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 193-212]

ا

 • اسماعیلی، عباس تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده و راهبردهای مقابله‌ای بر اضطراب کووید-19 ورزشکاران [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 407-425]

 • اصغرپورماسوله، احمدرضا تأثیر عدالت جنسیتی بر عملکرد اجتماعی وزرات ورزش و جوانان با نقش میانجی بهزیستی سازمانی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 97-110]

 • اصفهانی نیا، اکرم رابطه رهبری معنوی با رفتار پویای شغلی کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش با نقش میانجی ایمنی روانشناختی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]

 • اکبری یزدی، حسین شناسایی معیارهای اولیه ورود به برنامه‌های رسمی آموزش مربی ورزشی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 271-286]

 • الهی، علیرضا شناسایی معیارهای اولیه ورود به برنامه‌های رسمی آموزش مربی ورزشی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 271-286]

 • الهی، علیرضا تاثیر هوش استراتژیک مدیران بر عملکرد سازمانی کمیته ملّی اُلمپیک با نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 193-212]

 • اندام، رضا مرور نظامند پی ال اس در مدیریت ورزشی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 167-192]

 • ایمانزاده، مسعود تاثیر سبک های رهبری بر نگرش مدیران هیات های ورزشی نسبت به تغییر با نقش میانجی هوش اخلاقی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 213-229]

ب

 • باشکوه اجیرلو، محمد طراحی مدل شبیه‌سازی توسعه بهره‌وری منابع انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان یزد [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 231-252]

 • بای، ناصر رابطه رهبری معنوی با رفتار پویای شغلی کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش با نقش میانجی ایمنی روانشناختی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]

 • بحرالعلوم، حسن تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده و راهبردهای مقابله‌ای بر اضطراب کووید-19 ورزشکاران [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 407-425]

 • بساط شیر، حدیث طراحی الگوی توسعه فردی مربیان فوتبال ایران [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 61-77]

 • بنی حسن، جواد تأثیر عدالت جنسیتی بر عملکرد اجتماعی وزرات ورزش و جوانان با نقش میانجی بهزیستی سازمانی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 97-110]

 • بهرامی، شهاب بررسی نقش میانجی مستندسازی تجارب و شبکه اجتماعی سازمان در ارتباط بین تمدن سازمانی و تصویر سازمانی (مطالعه موردی: سازمان ورزش شهرداری تهران) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 129-148]

 • بهلکه، طاهر شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت چندفرهنگی در ورزش مدارس [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 41-59]

 • بیرانوند، شکوفه طراحی مدل توسعه حرفه‌ای معلمان تربیت بدنی مبتنی بر خودسازی با رویکرد کیفی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 447-463]

پ

 • پرمهر، تورج بررسی نقش میانجی مستندسازی تجارب و شبکه اجتماعی سازمان در ارتباط بین تمدن سازمانی و تصویر سازمانی (مطالعه موردی: سازمان ورزش شهرداری تهران) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 129-148]

ت

 • تقی زده، هادی رابطه رهبری معنوی با رفتار پویای شغلی کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش با نقش میانجی ایمنی روانشناختی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]

 • تیموری، مقداد تعیین روایی و پایایی پرسشنامه استعداد یابی پرتاب گران نشسته ایرانی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 351-366]

ج

 • جعفری، راضیه شناسایی عوامل مؤثر بر تفکر حرفه‌ای و سبک زندگی بازیکنان نخبه فوتسال با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 427-446]

 • جعفری، سعید شناسایی و تبیین ابعاد سوء استفاده در ورزش (مطالعه ورزشکاران ملی ایران) [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 327-350]

 • جلیلوند، محمد بررسی نقش میانجی مستندسازی تجارب و شبکه اجتماعی سازمان در ارتباط بین تمدن سازمانی و تصویر سازمانی (مطالعه موردی: سازمان ورزش شهرداری تهران) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 129-148]

 • جوانمردی، رحمان شناسایی عوامل موثر در انتقال بازیکنان فوتبال از سطح مبتدی به حرفه‌ای در ایران [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 387-406]

ح

 • حاتمی، محمد صدیق تجارب زیسته داوران نخبه فوتبال ایران ؛ تعمقی بر چالش ها و الزامات حرفه ی داوری [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 287-305]

 • حامی، محمد شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مربیان و داوران جودو با محوریت یکسانسازی آموزش [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 149-166]

 • حمیدی، مهرزاد تدوین الگوی عوامل موثر مشارکت افراد در ورزش همگانی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 111-128]

خ

 • خدابخشی، عاطفه شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت چندفرهنگی در ورزش مدارس [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 41-59]

 • خسروی زاده، اسفندیار تأثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 21-39]

د

 • داروغه عارفی، ناهید تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده و راهبردهای مقابله‌ای بر اضطراب کووید-19 ورزشکاران [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 407-425]

 • دانشمندی، حسن تعیین روایی و پایایی پرسشنامه استعداد یابی پرتاب گران نشسته ایرانی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 351-366]

 • دستوم، صلاح شناسایی و تبیین ابعاد سوء استفاده در ورزش (مطالعه ورزشکاران ملی ایران) [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 327-350]

 • دهقان، مهرداد تاثیر هوش استراتژیک مدیران بر عملکرد سازمانی کمیته ملّی اُلمپیک با نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 193-212]

 • دوستی، مرتضی طراحی مدل توسعه حرفه‌ای معلمان تربیت بدنی مبتنی بر خودسازی با رویکرد کیفی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 447-463]

ر

 • راسخ، نازنین شناسایی و تبیین ابعاد سوء استفاده در ورزش (مطالعه ورزشکاران ملی ایران) [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 327-350]

 • رجبی، مجتبی مرور نظامند پی ال اس در مدیریت ورزشی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 167-192]

 • رجبی نوش آبادی، حسین تدوین الگوی عوامل موثر مشارکت افراد در ورزش همگانی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 111-128]

 • رسولی منش، سید مصطفی مرور نظامند پی ال اس در مدیریت ورزشی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 167-192]

 • رضاپور، فاطمه طراحی الگوی مدیریت استعداد برای شناسایی مدیران شایسته در سازمان‌های ورزشی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 253-269]

 • رضاسلطانی، نجمه تجارب زیسته داوران نخبه فوتبال ایران ؛ تعمقی بر چالش ها و الزامات حرفه ی داوری [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 287-305]

 • رضوی، سید محمد حسین طراحی مدل توسعه حرفه‌ای معلمان تربیت بدنی مبتنی بر خودسازی با رویکرد کیفی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 447-463]

 • رمضانی، فریبرز تحلیل ساختاری- تفسیری ابعاد جامعه‌شناختی برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی ایران [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 307-326]

ز

 • زارع آبندانسری، محمد طراحی مدل عوامل اثرگذار بر توسعه ارتباطات فدراسیون‎های ورزشی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 367-385]

س

 • سجادی، سید نصرالله تدوین الگوی عوامل موثر مشارکت افراد در ورزش همگانی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 111-128]

 • سلمانی، مریم تاثیر سبک های رهبری بر نگرش مدیران هیات های ورزشی نسبت به تغییر با نقش میانجی هوش اخلاقی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 213-229]

ش

 • شجاعی، وحید شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مربیان و داوران جودو با محوریت یکسانسازی آموزش [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 149-166]

 • شعبانی بهار، غلامرضا شناسایی عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر أثرگذار بر مدیریت استعداد فوتبال ایران [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 79-95]

 • شمسی ماجلان، علی تعیین روایی و پایایی پرسشنامه استعداد یابی پرتاب گران نشسته ایرانی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 351-366]

 • شهلائی باقری، جواد شناسایی عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر أثرگذار بر مدیریت استعداد فوتبال ایران [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 79-95]

 • شهلائی باقری، جواد شناسایی عوامل موثر در انتقال بازیکنان فوتبال از سطح مبتدی به حرفه‌ای در ایران [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 387-406]

ص

 • صالحی پور، مژگان طراحی الگوی توسعه فردی مربیان فوتبال ایران [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 61-77]

 • صفری، سمیه شناسایی عوامل مؤثر بر تفکر حرفه‌ای و سبک زندگی بازیکنان نخبه فوتسال با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 427-446]

ط

 • طالب پور، مهدی تأثیر عدالت جنسیتی بر عملکرد اجتماعی وزرات ورزش و جوانان با نقش میانجی بهزیستی سازمانی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 97-110]

ع

 • عبدالله نژاد، فائزه مرور نظامند پی ال اس در مدیریت ورزشی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 167-192]

 • عزیزی، سارا تأثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 21-39]

 • عزیزیان کهن، نسرین تاثیر سبک های رهبری بر نگرش مدیران هیات های ورزشی نسبت به تغییر با نقش میانجی هوش اخلاقی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 213-229]

 • عزیزیان کهن، نسرین طراحی الگوی مدیریت استعداد برای شناسایی مدیران شایسته در سازمان‌های ورزشی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 253-269]

 • عزیزیان کهن، نسرین طراحی مدل عوامل اثرگذار بر توسعه ارتباطات فدراسیون‎های ورزشی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 367-385]

 • عظیم زاده، سید مرتضی تحلیل ساختاری- تفسیری ابعاد جامعه‌شناختی برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی ایران [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 307-326]

غ

 • غفوری، فرزاد شناسایی عوامل موثر در انتقال بازیکنان فوتبال از سطح مبتدی به حرفه‌ای در ایران [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 387-406]

ف

 • فلاح، زین العابدین شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت چندفرهنگی در ورزش مدارس [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 41-59]

ق

 • قربانی، ابراهیم شناسایی عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر أثرگذار بر مدیریت استعداد فوتبال ایران [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 79-95]

 • قربانی، سعید رابطه رهبری معنوی با رفتار پویای شغلی کارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش با نقش میانجی ایمنی روانشناختی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]

ک

 • کریمی، جواد طراحی الگوی توسعه فردی مربیان فوتبال ایران [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 61-77]

 • کریمی، ناهید شناسایی و تبیین ابعاد سوء استفاده در ورزش (مطالعه ورزشکاران ملی ایران) [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 327-350]

 • کشتی دار، محمد تحلیل ساختاری- تفسیری ابعاد جامعه‌شناختی برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی ایران [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 307-326]

 • کشکر، سارا شناسایی عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر أثرگذار بر مدیریت استعداد فوتبال ایران [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 79-95]

 • کوهیان افضلی، فرزاد شناسایی معیارهای اولیه ورود به برنامه‌های رسمی آموزش مربی ورزشی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 271-286]

م

 • محرم زاده، مهرداد تاثیر سبک های رهبری بر نگرش مدیران هیات های ورزشی نسبت به تغییر با نقش میانجی هوش اخلاقی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 213-229]

 • محرم زاده، مهرداد طراحی الگوی مدیریت استعداد برای شناسایی مدیران شایسته در سازمان‌های ورزشی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 253-269]

 • محمودیان، عابد شناسایی و تبیین ابعاد سوء استفاده در ورزش (مطالعه ورزشکاران ملی ایران) [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 327-350]

 • مرادی، محمدرضا شناسایی عوامل مؤثر بر تفکر حرفه‌ای و سبک زندگی بازیکنان نخبه فوتسال با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 427-446]

 • منتظری، امیر شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت چندفرهنگی در ورزش مدارس [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 41-59]

 • مندعلی زاده، زینب تأثیر اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی کارکنان با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی) [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 21-39]

 • میرزازاده، زهراسادات تأثیر عدالت جنسیتی بر عملکرد اجتماعی وزرات ورزش و جوانان با نقش میانجی بهزیستی سازمانی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 97-110]

 • میرزازاده، زهراسادات تحلیل ساختاری- تفسیری ابعاد جامعه‌شناختی برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی ایران [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 307-326]

 • میقانی، داوود شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مربیان و داوران جودو با محوریت یکسانسازی آموزش [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 149-166]

ن

 • نجفی جویباری، لیلا تدوین الگوی عوامل موثر مشارکت افراد در ورزش همگانی [دوره 10، شماره 1، 1401، صفحه 111-128]

 • نقوی، سیدعلی طراحی مدل شبیه‌سازی توسعه بهره‌وری منابع انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان یزد [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 231-252]

 • نقی زاده باقی، عباس طراحی الگوی مدیریت استعداد برای شناسایی مدیران شایسته در سازمان‌های ورزشی [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 253-269]

و

 • وحدانی، محسن تجارب زیسته داوران نخبه فوتبال ایران ؛ تعمقی بر چالش ها و الزامات حرفه ی داوری [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 287-305]

ه

 • هنری، حبیب شناسایی عوامل موثر در انتقال بازیکنان فوتبال از سطح مبتدی به حرفه‌ای در ایران [دوره 10، شماره 2، 1402، صفحه 387-406]