نویسنده = سید فرشید علوی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان‌های ورزشی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-49

مهدی سلیمی؛ سید فرشید علوی؛ محبوبه سلیمانی