اعتبار علمی-پژوهشی

این نشریه در جلسه کمیسیون بررسی نشریات کشور مورخ 94/08/16 بررسی و اعتبار علمی-پژوهشی را کسب نموده است.