اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی یونسیان

فیزیولوژی ورزش استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

ayounsianyahoo.co.uk

سردبیر

رضا اندام

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S044
reza.andamgmail.com
0000-0002-4049-9737

مدیر وب سایت

علی مسکریان

مهندسی برق و الکترونیک کارشناسی ارشد

meskaryanshahroodut.ac.ir
0273-3396220

اعضای هیات تحریریه

حسن بحرالعلوم

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

bahrololoumyahoo.com
0000-0001-5312-200X

مهرزاد حمیدی

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه تهران

meh_hamidiyahoo.com

سیدمحمد حسین رضوی

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه مازندران

razavismhyahoo.com

محمد کشتی دار

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

mohammad_kash2002yahoo.ca

مهرعلی همتی نژاد

مدیریت ورزشی استاد، دانشگاه گیلان

ma_hematiyahoo.com

رضا اندام

مدیریت ورزشی دانشیار

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S044
reza.andamgmail.com
0000-0002-4049-9737

بهرام یوسفی

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه رازی کرمانشاه

bahramyoosefyyahoo.com

بزرگمهر اشرفی

مدیریت دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S038
bozorgashrafiymail.com
0000-0002-8987-5318

کارشناس نشریه

امیر منتظری

مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد

amir.montazeri1gmail.com