مدیریت منابع انسانی در ورزش (SHM) - اعضای هیات تحریریه