اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی یونسیان

فیزیولوژی ورزش استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

ayounsianatyahoo.co.uk

سردبیر

رضا اندام

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S044
reza.andamatgmail.com
0000-0002-4049-9737

مدیر وب سایت

علی مسکریان

مهندسی برق و الکترونیک کارشناسی ارشد

meskaryanatshahroodut.ac.ir
0273-3396220

اعضای هیات تحریریه

حسن بحرالعلوم

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

bahrololoumatyahoo.com
0000-0001-5312-200X

مهرزاد حمیدی

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه تهران

meh_hamidiatyahoo.com

سیدمحمد حسین رضوی

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه مازندران

razavismhatyahoo.com

محمد کشتی دار

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

mohammad_kash2002atyahoo.ca

مهرعلی همتی نژاد

مدیریت ورزشی استاد، دانشگاه گیلان

ma_hematiatyahoo.com

رضا اندام

مدیریت ورزشی دانشیار

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S044
reza.andamatgmail.com
0000-0002-4049-9737

بهرام یوسفی

مدیریت ورزشی دانشیار، دانشگاه رازی کرمانشاه

bahramyoosefyatyahoo.com

بزرگمهر اشرفی

مدیریت دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S038
bozorgashrafiatymail.com
0000-0002-8987-5318

کارشناس نشریه

امیر منتظری

مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد

amir.montazeri1atgmail.com