نویسنده = محمدحسن قلی زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارائه چارچوبی برای تحلیل راهبردی مشارکت ذی‌نفعان در توسعه صنعت ورزش کشور

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 331-349

سلمان صدیق؛ مهرعلی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ محمدحسن قلی زاده