نویسنده = حمیده حسامی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی تحلیل نیازمندی‌های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 151-164

شادی حسامی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی


2. شناسایی عوامل فشار زای شغلی فردی و سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کردستان و ارائه مدل

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 85-94

سعید صادقی بروجردی؛ لاله رامین؛ حمیده حسامی