کلیدواژه‌ها = منبع کنترل
تعداد مقالات: 1
1. ارایه الگوی عوامل پیش بینی کننده خودسودمندی کاریابی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 19-36

10.22044/shm.2021.7282.1779

سجاد غلامی ترکسلویه؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان