ارتباط علی توانمندسازی و خلاقیت کارکنان با سبک‌های رهبری در ادارات تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران

حسن قاسمعلی پور؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجویی

دوره 6، شماره 1 ، مهر 1397، ، صفحه 109-123

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2019.6740.1699

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی رابطه علی بین توانمندسازی کارکنان ادارات تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران و خلاقیت با سبک های رهبری در آن می باشد.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات علی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق تعداد 800 نفر بود که شامل کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی واحدهای ...  بیشتر

انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در رویدادهای علمی- ورزشی

احمد اسدی نیا؛ رحیم رمضانی نژاد؛ ابوالفضل اسدی نیا

دوره 3، شماره 1 ، مهر 1394، ، صفحه 13-23

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2016.708

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق شناسایی انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در کنگره ملی علوم ورزشی نیاز نسل فردا است.روش شناسی: جامعه آماری تحقیق را کلیه داوطلبان شرکت‌کننده در " کنگره ملی علوم ورزشی نیاز نسل فردا" تشکیل داده‌اند(70=N). به علت پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه تحقیق برابر با جامعه تحقیق درنظر گرفته شد که در نهایت 62 داوطلب(88درصد) ...  بیشتر

مقایسه هوش هیجانی و سبک تصمیم گیری، مدیران ادارات تربیت بدنی و سایر مدیران حوزه دانشجویی دانشگاه های تهران

سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ ریما مولانی

دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1393، ، صفحه 95-104

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2014.280

چکیده
  هدف: بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک تصمیم گیری، مدیران ادارات تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران .روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای شهر تهران مجموعا به تعداد20 نفر و همچنین مدیران حوزه معاونت دانشجویی دانشگاههای ...  بیشتر