نوع مقاله : پژوهش های بنیادی

نویسندگان

1 دانشجوى مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل،دانشگاه ازاد اسلامی،اردبیل ، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه ازاد اسلامی، اردبیل ، ایران. استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی.

3 استاد یار مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل،دانشگاه ازاد اسلامی، اردبیل ، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی، واحد اردبیل، دانشگاه ازاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.22044/shm.2022.11396.2409

چکیده

هدف: ورزش یک پدیده اجتماعی وسیع و جهانی است که در زندگی جوانان و بزرگسالان ریشه دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی برتوسعه ورزش همگانی بانوان استان اردبیل با نقش میانجی نشاط اجتماعی می باشد.

روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر ماهیت و محتوایی از نوع توصیفی – تحلیلی، از حیث گردآوری داده ها میدانی بود. جامعه پژوهش مشتریان بانوان باشگاه‌های ورزشی استان اردبیل و نیز بانوان فعال در پارک ها و ورزش های صبحگاهی و اماکن رو باز (حدودا بیش از 1000نفر) بودند. تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای 450 نفر انتخاب شد. پایایی توسعه ورزش همگانی آفرینش (1386)، 87/؛ نشاط اجتماعی تمیزیفر و عزیزیمهر (1396)، 90/؛ بازاریابی اجتماعی صابری و همکاران (1397) 84/؛ بدست آمد و 442 پرسشنامه بصورت کامل گردآوری شده بود که 430 مورد از آنها کامل بودند و با نرم افزار pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بازاریابی اجتماعی با ضریب 0/56 درصد اثر مثبت و معنی داری (12/63) بر توسعه ورزش همگانی، بازاریابی اجتماعی با ضریب 0/78 درصد اثر مثبت و معنی داری (36/12) بر نشاط اجتماعی، متغیر میانجی نشاط اجتماعی با ضریب 0/35 درصد اثر مثبت و معنی داری (7/61) بر توسعه ورزش همگانی دارد.

نتیجه گیری: توسعة ورزش همگانی بانوان در بین افراد به عنوان جزئی از فرهنگ، نیازمند انجام برنامه ریزی های بلندمدت است و داشتن برنامه ای مدون با رویکرد بازاریابی لازم است تا بتوان به هدف مورد نظر رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات