نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان

3 دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان

10.22044/shm.2022.11298.2399

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل پیشایندی و پسایندی گریز سرمایه‌های انسانی در ورزش با روش دیمتل فازی انجام شد. این پژوهش در زمره تحقیقات آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان هستند که متشکل از اساتید دانشگاه و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و براساس اصل کفایت‌نظری 25 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه پژوهش درنظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته است که برای بررسی روایی و پایایی آن از روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان‌گذار استفاده شد. همچنین ابزار گردآوری داده در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با روش اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون تایید شد. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش کدگذاری و نرم افزار Atlas.ti و برای تحلیل کمی از روش دیمتل فازی بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شرایط کاری و شغلی مناسب در موقعیت‌های کاری بعد از گریز، انتظار فرصت رشد، پیشرفت و تعالی بیشتر و حقوق و دستمزد بالاتر در موقعیت‌های رقیب، به عنوان عوامل پیشایندی و تضعیف جایگاه ورزش ملی و تقویت کشورهای رقیب، افول ورزش قهرمانی در عرصه جهانی و بین المللی و الگوپذیری منفی نوجوانان و نونهالان ورزشکار از مهمترین پسایندهای گریز سرمایه‌های انسانی در ورزش هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات