نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران.

2 دانشگاه محقق اردبیلی

10.22044/shm.2022.11564.2431

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل عملکرد کاروان ایران در رویداد پارا المپیک 2020 توکیو انجام شد.

روش‌شناسی: روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام شد. برای جمع آوری داده‌ها از مصاحبه استفاده شد. مشارکت کنندگان پژوهش مسئولان فدراسیون‌ها، مربیان حرفه‌ای و ورزشکاران حرفه‌ای شرکت‌کننده ایران در پاراالمپیک 2020 توکیو بودند. روایی و پایایی پژوهش از طریق معیارهای اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و تاییدپذیری، تایید شد.

یافته‌ها: بعد از کدگذاری مرحله به مرحله با توجه به روش گلیزر، تعداد 90 کد نهایی به دست آمد، که در 17 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی عملکرد فدراسیون‌ها و کمیته ملی پاراالمپیک، عملکرد کادرفنی، عملکرد ورزشکاران، عملکرد جامعه و سازمان‌ها تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عملکرد کمیته ملی پاراالمپیک و فدراسیون‌ها، عملکرد کادرفنی، عملکرد ورزشکاران و عملکرد جامعه‌ها و سازمان‌های مرتبط به کاروان پارالمپیک ایران در رویداد پاراالمپیک 2020 توکیو، عملکرد مثبت و روبه رشدی بود. موانع و مشکلاتی نیز در کاروان پاراالمپیک ایران وجود داشت.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد کمیته ملی پاراالمپیک و فدراسیون از لحاظ مدیریتی، برنامه‌ریزی، هدف گذاری و فراهم کردن تجهیزات، عملکرد قابل قبولی بود. از مهم ترین مشکلات، نداشتن شغل پارا ورزشکاران بود. عملکرد کادر فنی و روانشناس از نکات مثبت کاروان پاراالمپیک بود. از مهم‌ترین نکات مثبت کاروان پاراالمپیک، وجود ورزشکاران با انگیزه و تلاشگر بود. همچنین عملکرد جامعه و سازمان‌ها، نشان دهنده ظرفیت بالای ورزش معلولین، حمایت‌های بیشتر جامعه به نسبت پاراالمپیک ‌های پیشین بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات