نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی

2 The School of Human Movement and Nutrition Sciences, The University of Queensland, Brisbane, Australia

10.22044/shm.2022.11710.2452

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف طراحی مدل مسئولیت اجتماعی باشگاه های ورزشی مبتنی بر مدیریت نیروی انسانی در دوران کرونا انجام شد.

روش شناسی: این پژوهش کیفی از نوع نظریه داده بنیاد رویکرد گلیزری بود. و مشارکت‌کنندگان آن را صاحب‌نظران تشکیل می‌دادند که صورت هدفمند انتخاب شدند و بر مبنای اشباع نظری با 13 نفر از آنها مصاحبه انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه‌ساختار یافته بود و جهت بررسی کیفیت و اعتباربخشی نتایج از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) شامل معیارهای اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری استفاده شد. سرانجام جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد.

یافته‌ها: حاصل تحلیل داده‌های گردآوری شده شناسایی 39 مفهوم و 13 مقوله تحت عنوان ماموریت سازمان، قوانین سازمانی، روحیه حمایت‌گری، نگرش مدیران، مهارت‌های فردی، مهارت‌های جمعی، رفتارهای مسئولانه، عزت و احترام، سرمایه انسانی، اطلاع رسانی، سبک زندگی سالم، نظم و انظباط، فرهنگ اجتماعی بود که در سه مقوله اصلی به‌نام‌های شاخص‌های فرهنگی، رفتاری و سازمانی دسته‌بندی شدند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش مدیران می‌توانند با تمرکز بر فرایند مسئولیت پذیری باشگاه های ورزشی از هدررفت هزینه‌ها جلوگیری کنند و باعث ارتقا عملکرد کارکنان و افزایش بهره‌وری سازمان و اعتلای هر چه بیشتر ورزش شوند.

کلیدواژه‌ها: باشگاه‌های ورزشی، رفتار مسئولانه، مدیریت نیروی انسانی، مسئولیت اجتماعی، ویروس کرونا

کلیدواژه‌ها

موضوعات