نویسنده = علی فهیمی‌نژاد
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تحلیل الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص آسیب‌های رفتاری نظام مدیریت شنای ایران

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 55-72

10.22044/shm.2020.9438.2165

سید مصطفی معاون افشاری؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی‌نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی


2. تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش‌آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 315-331

10.22044/shm.2019.6956.1739

حمیده شریعتی؛ مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ انوشیروان کاظم نژاد