نویسنده = محمد احسانی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 93-103

محمدحسین شوهانی؛ محمد احسانی؛ مژگان صالحی پور