26. نقش عدالت سازمانی در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام

حسین عیدی؛ رسول فرجی؛ احدیه صادقی؛ ولی ناصری پلنگرد

دوره 5، شماره 2 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 187-201

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2018.5208.1450

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی نقش عدالت سازمانی در توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام بود. روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی بوده و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 90 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان ایلام به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، شامل ...  بیشتر

27. اثر شایسته سالاری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی؛ نقش میانجی نوآوری سازمانی

حسین عیدی؛ جواد کریمی؛ مسعود محمدی عسکرآبادی

دوره 6، شماره 2 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 195-205

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2019.7103.1759

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تبیین اثر شایسته‌سالاری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی؛ نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب کشور بود.روش شناسی: روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور (کرمانشاه، کردستان، ایلام و لرستان) به تعداد 440 نفر ...  بیشتر

28. تأثیر تفکر استراتژیک بر بهره‌وری کارمندان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور با نقش میانجی چابکی سازمانی

مهرداد محرم زاده؛ محمد سیوان نوری

دوره 7، شماره 2 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 225-244

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2020.8434.1994

چکیده
  چکیدههدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تفکراستراتژیک بر بهره‌وری کارمندان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور با نقش میانجی چابکی سازمانی بود.روش‌شناسی: جامعة آماری پژوهش را کلیه‌ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور تشکیل دادند که از بین آن‌ها 356 پاسخ دهنده به شکل تصادفی- طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه ...  بیشتر

29. رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان

محمدحسین شوهانی؛ سردار محمدی؛ پریوش نوربخش

دوره 2، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 23-33

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2014.544

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق، بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد که به­صورت میدانی انجام‌گرفته است. جامعۀ آماری این تحقیق را کلیۀ کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 746 نفر تشکیل دادند و تعداد 255 نفر از این افراد به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ...  بیشتر

30. ارتباط هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

حسین عیدی؛ حبیب هنری؛ ولی ناصری

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 25-35

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2014.278

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیون­های ورزشی منتخب بود. روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 220 نفر از کارکنان تمام وقت یازده فدراسیون منتخب پزشکی ورزشی، دو و میدانی، دوچرخه سواری، جودو، بسکتبال، شنا، کاراته، تیر و کمان، بولینگ، شطرنج ...  بیشتر

31. ارتباط توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

محمد جوادی پور؛ علی پارساجو

دوره 3، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 25-34

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2016.709

چکیده
  چکیدههدف: هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بود.روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به تعداد 161 نفر تشکیل دادند و تعداد 118 نفر از این افراد بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه ...  بیشتر

32. نقش ادراک از حمایت سازمانی در تاثیرگذاری اعتماد بر نگرش‌ها و رفتارهای کاری (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان زنجان)

مهدی یزدان شناس؛ محمد احمدخانی

دوره 4، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 33-45

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2016.870

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی ادراک از حمایت سازمانی و حمایت سرپرست در تاثیرگذاری اعتماد بر نگرشها و رفتارهای کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان زنجان است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر از تحقیقی توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است که جامعه آماری آن کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان زنجان می‌باشد و داده‌های ...  بیشتر

33. مدل ساختاری تأثیر مدیریت استعداد بر بهره وری نیروی انسانی و نوآوری در سازمان های ورزشی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی)

خدیجه لطفی یامچی؛ معصومه کلاته سیفری؛ الهه حسینی

دوره 5، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 35-48

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2018.5375.1486

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر ابعاد مدیریت استعداد بر بهره وری نیروی انسانی و نوآوری در اداره ورزش و جوانان استان آذربایجانشرقی می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بود با توجه به محدود بودن حجم جامعه، حجم ...  بیشتر

34. ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان‌های ورزشی

مهدی سلیمی؛ سید فرشید علوی؛ محبوبه سلیمانی

دوره 6، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 35-49

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2019.5548.1507

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان های ورزشی بود. روش شناسی: روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، و به لحاظ نوع توصیفی زمینه یابی بود. جامعه آماری پژوهش را دو گروه اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی کشور؛ و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، و مدیران فدراسیون های ورزشی تشکیل دادند که در مجموع حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی ...  بیشتر

35. نظریه سقف شیشه‌ای در حوزه ورزش بانوان: مقایسه تطبیقی و ارائه یک مدل کمی

اکرم مهدی زاده؛ فاطمه عبدوی؛ مصطفی افشاری

دوره 7، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 45-59

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2020.7995.1905

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق تبیین مدل احساس سقف شیشه‌ای در زنان سطوح ارشد مدیریتی ورزش ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب بود. روش شناسی: تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات آمیخته می باشد. جامعه آماری مدیران و کارشناسان خبره ورزشی در حوزه بانوان، ورزشکاران و اعضای هیئت‌علمی بود که به‌صورت هدفمند برای مصاحبه‌های کیفی ...  بیشتر

36. استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل SPP

نازنین راسخ؛ سید نصرا... سجادی

دوره 2، شماره 2 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 93-103

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2015.606

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش، تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی بانوان کشور ایران بر اساس مدل برنامه طراحی استراتژیک(SPP ) است. روش شناسی: روش تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی – تحلیلی است. برای گردآوری داده ها، به بررسی اسناد و مدارک بالا دستی، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرات شورای خبرگان پرداخته و ازپرسشنامه محقق ساخته بررسی وضعیت موجود که روایی محتوایی ...  بیشتر

37. تعیین ارتباط بین روابط بین فردی با عملکرد مدیران ورزشی استان گیلان

جواد حسین پور نودهی؛ سید عماد حسینی؛ مرتضی دوستی

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 105-114

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2014.281

چکیده
  هدف:موقعیت شغلی مانیزبه شکلی چشمگیری تحت تاثیر روابط بین فردی ما قرار می گیرند. بطوریکه حدود 90 درصد شکست های شغلی،به دلیل ناتوایی فرد دربرقراری روابط بین فردی خوب اتفاق می افتد.همچنین، امروزه سازمان ها به دنبال کارکنانی هستندکه بتوانند در مشاغل خویش خوب عمل کنند؛زیراکه عملکردخوب، بهره وری سازمانی را افزایش می دهد.لذا هدف ازاین پژوهش ...  بیشتر

38. مطالعه رابطه هویت سازمانی و ابعاد سه گانه آن با بدبینی سازمانی کارکنان (مطالعه ای در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان قزوین)

پیمان پروری؛ اسدالله نقدی؛ روح الله سهرابی

دوره 3، شماره 2 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 137-150

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2016.832

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف شناخت هویت سازمانی و ارتباط آن با بدبینی سازمانی انجام گرفته است. روششناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان قزوین با 231 نفر میباشد که از این تعداد، 163 نفر به روش نمونهبرداری تصادفی طبقهای انتخاب شد. برای گردآوری ...  بیشتر

39. مقایسه وضع موجود و مطلوب فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان رشته علوم ورزشی (مورد مطالعه: استان گلستان)

زین العابدین فلاح؛ فریده بهشتی؛ محمد بهشتی؛ محمد حسین رضوانی

دوره 4، شماره 2 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 179-188

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2017.4401.1323

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق، مقایسه وضع موجود و مطلوب فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته علوم ورزشی (مورد مطالعه استان گلستان) بود. روش شناسی: روش تحقیق علّی- مقایسه ای بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه نخبگان و کارشناسان دخیل در امر ورزش در بخش دولتی و خصوصی استان گلستان که فارغ التحصیل علوم ورزشی باشند (اساتید ...  بیشتر

40. نقش مؤلفه‌های سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی

دوره 5، شماره 2 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 203-215

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2018.5114.1437

چکیده
  هدف: در دنیای امروز که دنیای سازمان‌ها است، با به‌وجود آوردن معنویت در کار، کارکنان به تلاش و کوشش تمایل زیادی دارند و بیشتر با اهداف سازمان و مأموریت آن عجین می شوند. لذا این تحقیق با هدف بررسی نقش مولفه‌های سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه انجام شد. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است ...  بیشتر

41. تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ایران

وحید شجاعی

دوره 6، شماره 2 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 207-220

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2019.7297.1784

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر شکل‌گیری ثروت انسانی در گردشگری ورزشی ایران طراحی و اجرا گردید.روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی افراد خبره و آگاه در حوزه گردشگری ورزشی بودند که این افراد شامل برخی اساتید دانشگاهی، مدیران انجمن گردشگری ...  بیشتر

آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
42. شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ علی صفرپور؛ علی امانی سامانی

دوره 7، شماره 2 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 245-263

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2020.9232.2133

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران بود.روش‌شناسی: به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و به لحاظ شیوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود که به شکل میدانی به مرحله اجرا درآمد. بدین منظور کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران (400 نفر) به‌صورت نمونه‌گیری ...  بیشتر

43. پیش بینی تعهد سازمانی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه ها ازطریق رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل آنان

مجید رجبی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 2، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 35-44

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2014.545

چکیده
  هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل مدیران تربیت­بدنی دانشگاه­ها بود. همچنین بررسی این مطلب ‌که رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل، چگونه تعهد سازمانی را پیش­بینی می­کنند. روش­شناسی: روش تحقیق همبستگی، به لحاظ هدف کاربردی و روش جمع­آوری اطلاعات میدانی بود. جامعه آماری را مدیران ...  بیشتر

44. ارائه مدل معادلات ساختاری ارتقای توانمند سازی و اثربخشی سرمایه انسانی از طریق تفویض اختیار در سازمان‌های ورزشی

رسول نظری؛ نوش‌آفرین علی پناهیان

دوره 3، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 35-44

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2016.710

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش ارائه مدل اثربخشی سرمایه انسانی با توجه به تفویض اختیار و توانمندسازی کارکنان سازمانهای ورزشی بود. پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شد. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش به کلیه سرمایه های انسانی سازمانهای ورزشی استان اصفهان با حجم جامعه آماری ۴۵۰ نفر بود. بر اساس فرمول کوهن(2000) حجم نمونه207 نفر در نظر گرفته ...  بیشتر

45. دیدگاه صاحب نظران در باب چالش‌های ارزیابی مربیان ملی با رویکرد تصمیم محور

ژاله معماری

دوره 1، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 37-48

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2014.274

چکیده
  چکیده هدف: هدف از انجام این تحقیق، تحلیل دیدگاه صاحب‌نظران در چالش‌های ارزیابی مربیان ملی با رویکرد تصمیم محور بود. روش تحقیق: تحقیق حاضر به‌روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه‌ای در 35 سوال پاسخ‌بسته که روایی آن تائید و طی یک مطالعه مقدماتی ضریب‌پایایی آن 974/0 تعیین(01/0 Pیافته‌ها: ارزیابی مربیان به‌ترتیب بر ...  بیشتر

46. بررسی ارتباط مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس

ناهید داروغه عارفی؛ نسرین بیگلری؛ حسن بحرالعلوم

دوره 4، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 47-59

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2016.871

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بود. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس (320N=) تشکیل دادند، نمونه برابر جامعه انتخاب شد و با حضور در ادارات ورزش و جوانان 280 پرسشنامه توزیع و 252 پرسشنامه برگشت داده شد. ...  بیشتر

47. طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران

رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا سپهوند؛ کیوان موسوی چشمه کبودی؛ فروغ فتاحی مسرور

دوره 5، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 49-65

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2018.5500.1497

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق تعیین ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران بود. روش‌شناسی: این تحقیق با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران به تعداد 450 نفر بود که 180 نفر از آن‌ها بر اساس فرمول نمونه‌گیری ...  بیشتر

48. تدوین الگوی اثر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر مدیریت بحران با توجه به نقش مدیریت تغییر در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

حمیدرضا میرصفیان؛ نازنین راسخ

دوره 6، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 51-67

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2019.6668.1687

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی اثر توانمندسازی روانشناختی بر مدیریت تغییر کارکنان و نقش آن بر مدیریت بحران‌ در سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان بوده است.روش شناسی: این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی_ همبستگی بوده و به همین منظور تعداد 206 نفر از کارکنان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به ...  بیشتر

49. اثر سرمایه فکری بر نوآوری و چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان: نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای

مهدی سلیمی؛ فاطمه کشوری

دوره 7، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 61-79

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2020.6763.1705

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه فکری بر نوآوری و چابکی سازمانی با توجه به نقش میانجی اخلاق حرفه‎ای بود. روش شناسی: جامعه آماری را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان تشکیل دادند که بر این اساس حجم نمونه 260 نفر تعیین و به صورت تصادفی طبقه ای گزینش گردیدند. برای جمع آوری داده ها پیرامون متغیر سرمایه فکری از پرسشنامه ...  بیشتر

50. نقش ابعاد هوش فرهنگی در تسهیل انسجام تیمی بازیکنان لیگ برتر والیبال ایران

امین کلانی؛ نعمت خلیفه؛ سجاد طیبی

دوره 2، شماره 2 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 105-115

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2015.607

چکیده
  هدف: هدف از مطالعة حاضر تعیین ارتباط بین هوش فرهنگی با انسجام گروهی تیم های لیگ برتر والیبال ایران بود. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه بازیکنان والیبال لیگ برتر ایران در سال 1392 تشکیل داده‌اند (180N~). با توجه به جدول مورگان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 118 نفر، نمونة آماری این پژوهش را تشکیل ‌دادند. ...  بیشتر