طراحی نقشه راهبردی پژوهشگاه علوم ورزشی با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله: طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارمدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشیار دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

10.22044/shm.2020.7446.1805

چکیده

روش شناسی: این تحقیق بر مبنای استراتژی، توصیفی؛ برمبنای هدف، کاربردی و در قلمرو مطالعات سازمانی به شمار می رود. بدین منظور شواری راهبری پژوهشگاه علوم ورزشی تشکیل و استراتژی های پژوهشگاه علوم ورزشی در مناظر چهار گانه کارت امتیازی متوازن چیدمان گردید. سنجه های مرتبط با استراتژی ها پس از بررسی اسناد و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان های بالا دستی و سازمانهای مشابه انتخاب و پس از نظرسنجی از ذی نفعان پژوهشگاه نهایی و درنهایت اهداف کمی، اقدامات و ابتکارات تدوین و در شورای راهبری تصویب گردید. از جمله اهم سنجه ها از منظر مالی، می توان به نسبت درامد پژوهشی پژوهشگاه به کل درآمد پژوهشگاه، درآمد حاصل از تجاری سازی و یا فروش دستاوردهای پژوهش و فناوری به ازاء هر پژوهشگر(میلیون ریال)؛ از منظر مشتری، تعداد مقالات چاپ شده مشترک در مجلات معتبر علمی – پژوهشی (ISC-ISI و ...) خارجی به ازاء هر پژوهشگرو تعداد اختراعات مشترک ثبت شده در مراجع علمی معتبر خارجی به ازاء هر پژوهشگر؛از منظر فرایندهای داخلی، سرانه ثبت اختراع ملی و سرانه ثبت اختراع بین المللی؛و از منظر رشد و یادگیری، به تعداد دوره های آموزشی جهت مهارت افزایی کارشناسان و تعداد دوره های آموزشی توانمند سازی اعضای هیئت علمی اشاره کرد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد آنچه در نتیجه احصاء سنجه ها بدست می آید وجود متری برای اندازه گیری عمکلرد پژوهشگاه علوم ورزشی است که از ان طریق بتوان به اهداف استراتژیک سازمان نایل آمد.

کلیدواژه‌ها