دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-224 

پژوهشی کاربردی

3. نظریه سقف شیشه‌ای در حوزه ورزش بانوان: مقایسه تطبیقی و ارائه یک مدل کمی

صفحه 45-59

اکرم مهدی زاده؛ فاطمه عبدوی؛ مصطفی افشاری


5. شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشی

صفحه 81-97

حسین حسن بیگی؛ عباس نظریان مادوانی؛ امیر حسین منظمی


پژوهش های بنیادی

11. طراحی مدل مدیریت استعداد جهانی با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی

صفحه 207-224

کیوان موسوی چشمه کبودی؛ محمد حکاک؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری