تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به‌کارگیری منابع انسانی شایسته در ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور (نظریه زمینه‌ای)

نوع مقاله: پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)

10.22044/shm.2019.7919.1892

چکیده

هدف، شناسایی راهبردها و پیامدهای بکارگیری منابع انسانی شایسته در سازمانها و ویژه سازمانهای ورزشی دانشگاه است.
روش شناسی: بمنظور تحقق این هدف از روش‌شناسی کیفی و روش تحقیق نظریه داده بنیاد استفاده شد. از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار داشت. جامعه تحقیق شامل نخبگان ورزش دانشگاهی (شامل مدیران و کارشناسان ارشد ورزش دانشگاهی) بود و نمونه‌گیری آزمودنیها بصورت نظری و گلوله برفی صورت گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به روش زمینه‌ای، کدگذاری شده، تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتیجه گروه‌بندی کدها، نشان دهنده 9 مقوله اصلی، 46 مقوله فرعی و 58 مفهوم بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: راهبردها (تفکر راهبردی، تحول سازمانی و نوآوری سازمانی) و پیامدها (توسعه فرهنگ سازمان، توسعه سازمانی، بهره‌وری، توسعه اجتماعی، مقوله محیطی و پرورش تفکر استراتژیک) در سازمان‌های ورزشی دانشگاهها پدیدار شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به طیف مخاطبان ورزش دانشگاهی که شامل دانشجویان، کارمندان و اساتید است و همچنین گزینه‌های غیرورزشی جذاب و جایگزین ورزش دانشگاهی موجود؛ اگر متولیان ورزش دانشگاهها نتوانند با تکیه بر شایستگی‌های منابع انسانی و با تحقق راهبردهایی مانند تفکر راهبردی، تحول سازمانی و نوآوری سازمانی زمینه توسعه فرهنگ سازمانی، توسعه سازمانی، بهره‌وری، توسعه اجتماعی، پرورش تفکر ایدئولوژیک و توجه به مقولات محیطی را فراهم نمایند، قادر به جلب رضایت جامعه مخاطب خود نخواهد بود.لذا توصیه می‌شود که مدیران بالادستی ورزش دانشگاهی طرح‌های کارشناسی شده را جهت شناسایی و پیاده‌سازی شایستگی‌های لازم برای کارکنان ورزش دانشگاه اجرا و نیروی انسانی را بر اساس شایستگی‌ها، جذب و استخدام نمایند.

کلیدواژه‌ها